Zloženie:

ROKOSAN Z, Kopolymér polyakrylamid akrylát sieťovaný, dusík (N) celkový, dusík (N) dusičnanový, dusík (N) amoniakálny, fosfor (P) ako P2O5, draslík (K) celkový, draslík (K) ako K2O, vápnik (Ca), horčík (Mg), bór (B), meď (Cu), železo (Fe), molybdén (Mo), zinok (Zn), aróma.

 

Obsah rizikových látok:

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky MP-SR č: 26/2001 Z. z.

 

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Rokohold nie je nebezpečné hnojivo, ale môže dráždiť pokožku, sliznice (S 24/25) a po požití môže vyvolať zdravotné ťažkosti (S 20/21). Pri práci s hnojivom je potrebné dodržať zásady základnej hygieny a nejesť, nepiť, nefajčiť (S 20/21)! Pri rozliatí na pevný povrch je veľmi šmykľavý, rozliaty produkt mechanicky zozbierajte (S40). Používajte ochranné pomôcky /rukavice, odev/ (S 36, 37, 39).

 

Prvá pomoc:

- po požití vypiť asi pol litra vlažnej vody,

- pri zasiahnutí očí vyplachovať oba spojivkové vaky prúdom čistej vody,

- pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť respiračným krémom.

V ťažších prípadoch a po požití vyhľadať lekársku pomoc (S 26).

 

Podmienky skladovania:

V pôvodných neporušených obaloch, v suchých, čistých priestoroch, oddelene od potravín, krmív, mimo dosahu detí (S 2/13), pri teplotách nad 5°C.

 

Doba použiteľnosti:

36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

 

Zneškodnenie obalov:

Prázdne obaly odovzdajte do organizovaného zberu druhotných surovín.

EN DE